شرايط اخذ نمايندگي فروش

• داشتن فروشگاه با سابقه فعالیت در زمینه تأسیسات گرمایشی - سرمایشی یا ساختمان
• خرید نمونه های نمایشگاهی معادل حداقل 50.000.000 ریال

مدارك موردنياز

1. فرم درخواست نمایندگی فروش
2. رونوشت جواز کسب یا آگهی تأسیس
3. رونوشت اسناد مالكيت یا اجاره نامه ملك
4. عکس از نمای درونی و بیرونی ملک
5. صورت حساب 6 ماهه سپرده جاری بانکی
6. رونوشت شناسنامه و کارت ملی
7. 1 قطعه عکس پرسنلی
8. رونوشت گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (آقایان)
9. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نمونه گواهینامه نمایندگی فروش: